> Xếp hạng | clbmu.net
Top Tên Nhân Vật Guild Class Cấp Master Point PK Reset
1 RFCuiMia3 Fist Master 400 216 2568 0 22
2 RFCuiMia2 Fist Master 400 214 2568 0 22
3 BlueStorm Corona Fist Master 400 222 2554 0 19
4 BlueTime Corona Fist Master 400 222 2564 0 19
5 BlueFairy Corona High Elf 400 241 2347 0 16
6 GaMG Friend3 Duel Master 400 241 2967 0 16
7 DarkHunk Friend3 Fist Master 400 239 2568 0 15
8 NghichLan MyFriend Fist Master 400 213 2568 0 14
9 EFLCuiMia1 Corona High Elf 400 226 2347 0 13
10 COVID15 High Elf 400 250 2211 0 12