Danh sách char bị khóa

Top Tên Nhân Vật Guild Class Cấp Master Point PK Reset
1 DarkHunk Fist Master 400 300 2695 0 36
2 PikaaBuff TeamML High Elf 400 268 2474 0 36
3 Falcon GIET Fist Master 400 281 2568 0 22
4 BlueTime Fist Master 400 267 104 0 22
5 RFCuiMia3 Fist Master 400 216 104 0 22
6 RFCuiMia2 Fist Master 400 214 104 0 22
7 GaMG Duel Master 400 297 1951 0 21
8 RFThree TeamML Fist Master 400 286 2693 0 21
9 BlueStorm Fist Master 400 289 104 0 20
10 Akai Duel Master 400 274 2967 0 20