Danh sách char bị khóa

Top Tên Nhân Vật Guild Class Cấp Master Point PK Reset
1 RfCui3 Fist Master 400 271 2562 0 5
2 RfCui2 Fist Master 400 266 2562 0 5
3 EflCui1 High Elf 400 300 2350 0 3
4 IIEyeII Lucky Fist Master 400 267 2568 0 3
5 GaBeanMg TeamGa Duel Master 400 262 2967 0 3
6 GaTimo TeamGa High Elf 400 255 2347 0 3
7 NhanVat1 High Elf 400 300 2347 0 2
8 MaZza Lucky Fist Master 400 298 2568 0 2
9 HieuEF TeamGa High Elf 400 283 2347 0 2
10 NhanVat4 Fist Master 400 279 2568 0 2