Hướng dẫn khắc phục lỗi MiniDump gửi file ... (1 bài)
Hình ảnh lỗi :


Cụ thể là load Launcher đến gần "đỉnh" thì nó bảo : "Gửi file ......dmp đến CLBMU.NET để được giải quyết lỗi"
Cách giải quyết : 
Chuột phải vào This PC => Properties => Advanced system settings