clb mu reset sv phoenix

Do mới đổi sang DL nên bán ít đồ như sau

1 bài
giày GIai nhân + L + DD +RF +11
Quần giai nhân + L +DD + 10% +11
vài món giai nhân còn lại L + DD
Nỏ rồng   + 11 + L + rate 10% + lv 20