clb mu reset sv phoenix

Không đăng nhập được vào game

2 bài
Ảnh đại diện của muvn07
Adm với mods giúp dùm, không đăng nhập được game. Nhấn update rồi hiện ra cái bảng đen sau đó không xuất hiện gì nữa.
Hôm trước vẫn vào bt, mới vừa bị. Đã tắt Avast rồi.
Ảnh đại diện của muvn07
Debug assertion failed 
Program: d\mu\ClbMunet\zClient.dll
File: C\Program Files (x86)\Microsoft visual studio 11.0\VC\include\xstring Line 1143