clb mu reset sv phoenix

SV WAR CẦN BÁN 1 SỐ ĐỒ XÀI ĐƯỢC

2 bài
SET AGNIS +9 SET MUREN+9 =VND 
ACC RFV MAX MT ZIN 2 LỔ MỎ RỘNG 1 THÙNG ĐỒ =6K WC SMS 0937048162 OR ZALO
ACC EEBUF MT 176 ZIN 2 LỔ =4K WC
Upppp