clb mu reset sv phoenix

Nhờ AD xem lai op e3 Increase attack rating % của vũ khí

2 bài
Nhờ AD xem lai op e3 Increase attack rating % của vũ khí có phải bị lỗi không?
Tôi có cây vk  e3 Increase attack rating 4%  nhưng chỉ tăng  từ 6943 lên được 7058 (lẽ ra 4% phải tăng được gần 300 mới đúng)
Trong khi mang pen  op e3 Increase attack rating theo điểm thì không bị lỗi
Để biết đường roll op e3 này
Thx
chắc nó không tính AR từ bảng master