clb mu reset sv phoenix

ALO GM SUP 2 SV LONG LẠI MẤT

1 bài
TỪ TRƯA HÔM WA TÓI GIỜ KO BIẾT CÓ AI BÁO TRƯA NÊN H EM LEN BÁO