M> Rìu thợ săn ... búa băng + skil+L+speed+xxx ( 10% or 2% or lv/20 )

3 bài
Ảnh đại diện của 22041901
M> Rìu thợ săn ... búa băng + skil+L+speed+xxx ( 10% or 2% or lv/20 ) ..... ( +8+9 càng tốt )
ái bán cmt với... cho giá càng tốt 
( cho tên nv in game... onl mình pmmm )

M>thêm đồ Light Plate ( huyền thiết )+ L+DD+xxx ( rf or HP ) +8+9
M> đồ tay quần TX +L+HP+RF....... or + HP+RF +9 

Ngu MU và hay phát biểu liều :))

Ảnh đại diện của 22041901
uppppppppppppp

Ngu MU và hay phát biểu liều :))

Ảnh đại diện của 22041901
uppppppppp

Ngu MU và hay phát biểu liều :))