D> set Thái dương 11 L gc 380 gc dd5%= set Quyền năng 11 tương đương (sv war)

6 bài
Ảnh đại diện của Mondeo
như tiêu đề ai có nhã hứng đổi thì comment tại topic
Cám ơn!

Ảnh đại diện của Mondeo
lên cái nhẹ

Ảnh đại diện của Mondeo
lên luôn

Ảnh đại diện của Mondeo
lên tip

Ảnh đại diện của Mondeo
lên nữa

Ảnh đại diện của Mondeo
lên nữa nè