lỗi Main Stop Has Working thử xem đc ko!

2 bài
Ảnh đại diện của MrCh
1/Tắt tất cả tường lửa
2/Chuột phải My computer /Properties/Change Setting/Advance/Perfomance/Setting/Turn on DEP for all tích ở đây ok
3/Vào Control Panel /Uninstall a program /Chuột phải Microsoft . Net Framework  chọn Uninstall / Chọn Repair >>>Next 
4/thoát hết rồi vô lại

xMrCx

Ảnh đại diện của MUCM
Đâu phải lỗi .Net đâu bạn. Máy nào laucher con chạy thì vào game binh thường. Máy nào restart lại mới dính lỗi này