lỗi Main Stop Has Working thử xem đc ko!

2 bài
Ảnh đại diện của MSTQN
1/Tắt tất cả tường lửa
2/Chuột phải My computer /Properties/Change Setting/Advance/Perfomance/Setting/Turn on DEP for all tích ở đây ok
3/Vào Control Panel /Uninstall a program /Chuột phải Microsoft . Net Framework  chọn Uninstall / Chọn Repair >>>Next 
4/thoát hết rồi vô lại
Đâu phải lỗi .Net đâu bạn. Máy nào laucher con chạy thì vào game binh thường. Máy nào restart lại mới dính lỗi này