Giảm lag Mu Online

Làm theo các bước :

  1. Vào thư mục ClbmuV2, clone thư mục Data hiện có trong đó ra 1 cái khác để dành Backup, đặt tên Data_BinhThuong
  2. Tải cái file này về : http://clbmu-net.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/GiamLagData.exe
  3. Giải nén ra được 1 thư mục Data
  4. Copy thư mục Data ở bước 3 vào ClbMuV2. Nó hỏi chép đè ko ? Thì chọn chép đè Tất Cả. Ok->Ok->Yes->Yes->Durex !!!
  5. Tắt cửa sổ game, rồi vào lại sẽ thấy.
Khi nào muốn thấy lại hiệu ứng thì đổi tên cái Data thành Data_GiamLag. Còn cái Data_BinhThuong đổi lại thành Data. Rồi tắt game (nếu đang mở), rồi bật game.  Tương tự như vậy khi muốn đổi qua giảm lag. Chỉ đổi tên thư mục Data là được.