STR ELF (Minions build)

Đây là 1 build do CLBMU.NET custom ra.
Để học được skill gọi đệ lvl 6 bạn cần phải có 
  • 300 Ene
  • 1500 Str
  • 
Mặc định 1 em elf sẽ gọi được 1 em đệ.
Và sẽ + thêm STR / 700 (lấy số nguyên) con đệ. Ví dụ bạn có 2k1 STR / 700 sẽ = 3 con đệ + với 1 con mặc định = 4 con đệ.
Sức mạnh của đệ ngoài mặc định ở thông tin monster (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ih9Kun8qPWDrO5jRNeXQKJb7ZFsXdSGuic8SOFc3FEU/edit#gid=861747461&range=A1) sẽ được bonus thêm như sau :
MasterDmg = giá trị * 3;

MinDmg += 180 + ( monsterLevel * 15 ) + (STR / 8) + MasterDmg ;
MaxDmg += 200+ ( monsterLevel * 15 ) + (STR / 4) + MasterDmg ;
Tốc độ đánh -= STR / 5;

Nếu có opt "Minions damage rate %.2f%%%%" trên w3. Sẽ được + dmg theo % của opt wings.
Mỗi lần tạo đệ, nó sẽ có random các loại ele.