Mu moi ra - Mu Non Reset

CTC sever Tân Thủ Khi nào vậy GM?